• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Оголошення

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний конкурс творчих робіт
«Шлях становлення Православної Церкви України»
до Дня Незалежності України
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Національний конкурс творчих робіт (есе) «Шлях становлення
Православної Церкви України» до Дня Незалежності України (далі – Конкурс)
проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки
Київської міської організації Національної спілки письменників України,
Всеукраїнського товариства «Знання» України, Переяславсько-Вишневської
єпархії Православної Церкви України, Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита
Володимира.
1.2. До участі в організації Конкурсу можуть залучатися партнери (органи
державної влади, громадські організації, релігійні громади, приватні компанії,
заклади вищої освіти) на підставі рішення голови Організаційного комітету.
1.3. Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня
обізнаності молоді про історію становлення Православної Церкви України,
створення умов для творчого зростання обдарованої молоді.
1.4. Пріоритетні напрямки Конкурсу:
- історія становлення Церкви;
- церква і культура;
- молодіжні ініціативи Православної молоді;
- інша тематика, виходячи з пріоритетних напрямків.
1.5. До участі у Конкурсі запрошуються учні, члени Малої академії наук
України, студенти закладів вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та
наукових установ України.
1.6. Конкурс проходить з 10 березня 2020 року по 24 серпня 2020 року.
1.7. Основні етапи Конкурсу:
Прийом конкурсних робіт забезпечується з 10 березня 2020 року по 31 травня
2020 року.
Оцінювання конкурсних робіт експертною радою - до 20 липня 2020 року.
Оголошення переможців - 24 серпня 2020 року.
2
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет
Конкурсу, персональний склад якого затверджується Президентом Інституту
політико-правових та релігійних досліджень за поданням заінтересованих органів.
2.2. До Організаційного комітету можуть входити: Президент Інституту
політико-правових та релігійних досліджень, представники Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, релігійних громад, громадських
організацій, засобів масової інформації та інші заінтересовані особи.
2.3. Організаційний комітет забезпечує організаційний, методичний та інший
супровід Конкурсу.
2.4. Організаційний комітет може покласти адміністрування Конкурсу на
третю особу.
2.5. Участь у роботі Організаційного комітету та експертної ради Конкурсу
здійснюється на громадських засадах.
3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ
3.1. На Конкурс подаються індивідуально підготовлені конкурсні роботи,
пов’язані з загальною тематикою Конкурсу.
3.2. Електрона версія конкурсної роботи повинна мати назву «прізвище та
ім’я, назву ЗВО/наукової установи» державною мовою (наприклад,
Петренко_Петро_НАН).
3.3. Конкурсні роботи повинні бути виконані на актуальну тему.
Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і
висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання, і
не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми.
До участі в Конкурсі допускаються роботи у друкованому варіанті обсягом не
більше двох аркушів формату А4 у форматі Microsoft Office Word, шрифт і розмір
літер всіх частин есе – Times New Roman, 14 nm., міжрядковий інтервал – 1,5; поля
сторінок: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., ліве – 2,5 см., праве – 1,5 см.; нумерація
сторінок – у верхньому правому куті.
Творча робота передбачає наявність титульної сторінки, на якій
відображається інформація про автора. Загальна нумерація сторінок починається з
наступної сторінки. Есе повинно бути написано українською мовою. Роботи не
3
можуть порушувати авторські та будь-які інші законні права будь-яких фізичних
осіб чи господарюючих суб’єктів.
3.4.Конкурсні роботи разом з заявкою (із зазначенням прізвища, ім’я та по
батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, назви конкурсної
роботи, повне найменування навчального закладу (наукової установи), та згодою
на збір та обробку персональних даних), заявка на участь у конкурсі заповнюється
конкурсантом у друкованому вигляді (текстовий редактор MS Word) та
підписується ним особисто, яка разом із скан-копією і твором одночасно
надсилається на е-адресу направляються на е-адресу Інституту політико-правових
та релігійних досліджень (e-mail: institute2014@ukr.net), вказавши у темі
повідомлення «На Конкурс».
3.5.Про прийняття роботи для розгляду у Конкурсі її автор повідомляється
електронною поштою.
Конкурсні Роботи, надіслані на Конкурс із порушенням вимог цього
Положення не розглядаються.
Кожен учасник може подати не більше 1 конкурсної роботи.
3.6. При поданні конкурсної роботи конкурсанти погоджуються на обробку
відповідної інформації, в тому числі персональних даних, визнають результати
Конкурсу.
3.7. Листування з авторами не ведеться, конкурсні роботи не рецензуються,
та не повертаються.
4. ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
4.1. Оцінювання конкурсних робіт здійснюють члени Експертної ради.
4.2. До Експертної ради можуть входити: науково-педагогічні працівники,
представники Інституту політико-правових та релігійних досліджень,
представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, релігійних громад,
громадських організацій, та інші особи.
4.3. Головою Експертної ради є Президент Інституту політико-правових та
релігійних досліджень, за посадою.
4.4. Персональний склад Експертної ради затверджується Президент
Інституту політико-правових та релігійних досліджень за поданням
заінтересованих органів.
4.5. Для оцінювання конкурсних робіт встановлюються наступні критерії:
актуальність; відповідність назви конкурсної роботи її суті; оригінальність
викладених думок та креативність.
4
4.6. При оцінювання конкурсної роботи членом Експертної ради максимальна
оцінка складає 5 балів.
4.7. На підставі отриманих оцінок членів Експертної ради, організаційний
комітет Конкурсу створює рейтинг (рейтинговий показник).
4.8. На підставі рейтингового показника встановлюються переможці, які
нагороджуються дипломами 1, 2, 3 ступенів.
4.9. Дипломи підписуються Президентом Інституту політико-правових та
релігійних досліджень.
4.10. Учасникам конкурсу видається сертифікат участі у конкурсі.
4.11. Дипломи переможців та сертифікати участі у конкурсі видаються в
електронному вигляді.
4.12. За рішенням Організаційного комітету кращі роботи будуть видані в
електронному виданні.
4.13. Результати Конкурсу остаточні та не підлягають оскарженню.
4.14. Результати Конкурсу публікуються на офіційній веб-сторінці Інституту
політико-правових та релігійних досліджень (www.facebook.com/institute2015).
Президент
Інституту політико-правових Олександр Олександрович
та релігійних досліджень ГЕРАСИМЕНКО
07 березня 2020 року
5
Президенту
Інституту політико-правових
та релігійних досліджень
ГЕРАСИМЕНКУ О.О.
ЗАЯВКА
на участь у Національному конкурсі творчих робіт (есе)
«Шлях становлення Православної Церкви України»
до Дня Незалежності України
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата та рік народження
Місце навчання,
(клас, курс, рік навчання)
Місце роботи, посада
Освіта (назва ВНЗ, спеціальність,
рік вступу/закінчення)
Назва населеного пункту постійного
проживання
Контактні телефони: моб., дом.
Електронна адреса
Посилання на сторінки в соц. мережах
Назва конкурсної роботи
Додаткова інформація
Подаючи цю заявку надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних.
«___»_____________2020 року ________________
підпис
Заявка на участь у конкурсі заповнюється конкурсантом у друкованому вигляді (текстовий редактор
MS Word) та підписується ним особисто, яка разом із скан-копією та твором одночасно надсилається
на е-адресу Інституту політико-правових та релігійних досліджень
до 31 травня 2020 року
Кiлькiсть переглядiв: 176